GDPR

Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Poskytovateľ (správca) Vašich osobných údajov podľa článku 4 bodu 7. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom takýchto údajov (ďalej len GDPR) je: Peter Hlavačka Deep Art Tattoo, Viničná 2, 941 01 Bánov, IČO: 40 883 981

Súbor na stiahnutie Súhlas dotknutej osoby

Adresa prevádzky: Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky

Kontaktné údaje správcu sú :
Email: info@deeparttattoo.com
Telefón: 0948 106 310

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo priamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor alebo na na základe jednej alebo viacerých charakterík alebo znakov, ktoré tvoria jej vnútornú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracovanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie , vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Tento (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovedať Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:
Spracovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás), ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získali na základe vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje o plnení zmlúv. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR

Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písm. b) GDPR

Spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmeno c) GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :
Vybavenie vašej objednávky a výkonu práv a povinností zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri zmluve sú potrebné osobitné požiadavky pre úspešné vybavenie objednávky podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platieb, dodanie služieb, vybavovanie reklám a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia konkrétnej objednávky medzi dodávateľom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie objednávok, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné vytvoriť objednávku, či zo strany prevádzkovateľa splniť jej podmienky.
Poskytnutie dohodnutej služby v oblasti tetovania, prepichovania piercingu a odstraňovania tetovania laserovou metódou.
Prehlasuje, že so záznamami žiadnym spôsobom nefunguje a neposkytuje ich tretím osobám či subjektom.
Propagácia prostredníctvom sociálnej siete Facebook, Instagram a YouTube.
Doba prevádzky:
roky
výkonu osobných údajov: 2 Po dobu nevyhnutnú k právu a povinnostiam vyplývajúcim zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov.

Po dobu než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach ao doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľov osobných údajov vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje dajú bez ohľadu na to, či treťou stranou. Za príjemcu nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu.

Sú osoby, ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy

neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín

Podmienky zabezpečenia osobných údajov
Prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe.

Prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby.

Vaše práva :
Za podmienok stanovených v GDPR máte:
– Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
– Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
– Právo na obmedzenie spracúvania
– Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
– Právo namietať podľa článku 21 GDPR
– Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
– Právo odvolať súhlas (elektronicky , alebo na korešpondenčnú adresu)
– Právo podať sťažnosť na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.
Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu údajov v prípade, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?
Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás získať prístup k nim. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie o informáciách o spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete poslať poštou elektronicky, na emailovú adresu info@deeparttattoo.com alebo na adresu Peter Hlavačka Deep Art Tattoo, Viničná 2, 941 01 Bánov alebo na adresu prevádzky: Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky.
Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplne a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie až po elektronickú formu na emailovú adresu info@deeparttattoo.com, alebo poštou na korešpondenčnú adresu Peter Hlavačka Deep Art Tattoo, Viničná 2, 941 01 Bánov alebo na adresu prevádzky : Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky.
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich údajov nás môžete vždy potrebovať. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:
– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý nám ich poskytujete,
– odvoláte svoj súhlas,
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
– spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
– osobné údaje musia byť vymazané, aby tým splnila zákonná povinnosť,
– ak ste dieťa, príp. rodiča, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo na
spracúvanie osobných údajov Môžete si nás stiahnuť, pretože sme obmedzili spracúvanie vašich údajov. Pokiaľ momentálne žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi nebudeme pracovať. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak:
– nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, až kým nedosiahneme ich správnosť,
– spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme ich spracúvali Vaše osobné údaje len obmedzili,
– Vaše údaje nám už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na obhajovanie, uplatňovanie alebo poskytovanie svojich práv
– namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na prenos údajov
Máte právo žiadať Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranú spoločnosť priamo my. vaše žiadosti vyhoviete v prípade, že nám poskytnete osobné údaje priamo Vy a nám ich spracúvanie súhlasí.

Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame podľa nasledovných prípadov:
– z dôvodu oprávneného záujmu,
– vytvárania nášho profilu,
– môžete namietať ich spracúvanie, máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?
S Vašou žiadosťou môžete použiť iné iné z týchto spôsobov:
emailom : info@deeparttattoo.com, alebo poštou na adresu podnikania: Peter Hlavačka Deep Art Tattoo, Viničná 2, 941 01 Bánov alebo na adresu prevádzky: Jiráskova 23, 940 02 Nové Zámky.
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika

Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985

Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v SR Úrad odporúča podávanie správ prostredníctvom poštových alebo elektronických služieb (www.slovensko.sk). Osobné podanie od 29.11.2021 je možné uskutočniť len v nevyhnutných prípadoch najneskôr do 12:00 hod.

Poskytovateľ GDPR :

Štandart BPPO, s.r.o.

Jelšavská Teplica 1, 04916 Gemerské Teplice

IČO: 50256220

Adresa

Jiráskova 2317/23, Nové Zámky,
940 02, Slovenská Republika

Telefón

Mobil: +421 948 106 310

Email

info@deeparttattoo.com

Otváracie hodiny

Pondelok-Piatok, 9:00 – 17:00

Sledujte nás
Kontaktujte nás